Choose your screen resolution: Auto adjust 800x600 1024x768


Metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit 2014
Scris de administrator   
Marţi, 03 Decembrie 2013 10:48

Metodologia si criteriile

privind acordarea gradatiei de merit 2014

 

Vezi metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar pentru 2014.

 

CAPITOLUL I
Acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2013-2014

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art. 1. -

(1) Prin unitati de invatamant, in sensul prezentei metodologii, se au in vedere unitatile/institutiile de invatamant preuniversitar de stat, cu personalitate juridica.

(2) De gradatie de merit beneficiaza personalul didactic calificat care desfasoara activitati didactice de predare.

Art. 2. -

(1) Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate se calculeaza astfel: din numarul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar se scade numarul de gradatii acordate personalului didactic, aflate in plata, avand in vedere ca gradatia de merit se acorda pe o perioada efectiva de 5 ani, fara a fi luate in calcul perioadele de suspendare a contractului individual de munca din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei functii publice.

(2) In situatia in care personalului didactic si celui de conducere, inclusiv celui din cluburile sportive scolare si din palatele si cluburile copiilor/Palatul National al Copiilor i se modifica locul de munca, cu pastrarea calitatii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiasi judet/al municipiului Bucuresti, acesta isi pastreaza gradatia de merit.

(3) Personalul didactic din invatamant beneficiar al gradatiei de merit detasat in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, in conditiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Cadrele didactice beneficiare ale gradatiei de merit pretransferate/transferate in alt judet/municipiul Bucuresti isi pastreaza gradatia de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii de merit pentru anul respectiv la nivelul judetului/municipiului Bucuresti in care s-au pretransferat/transferat.

(5) La solicitarea unitatii/institutiei de invatamant preuniversitar in care cadrul didactic beneficiar al gradatiei de merit s-a pretransferat prin schimb de posturi pe baza consimtamantului scris in alt judet/municipiul Bucuresti in timpul anului scolar, inspectoratul scolar ii acorda gradatie de merit, cu incadrarea in numarul maxim de gradatii, cu respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 3. -

Gradatia de merit se atribuie pe o perioada efectiva de 5 ani, incepand cu data de 1 septembrie 2014.

Art. 4. -

(1) Personalul didactic din invatamant care a beneficiat de gradatie de merit pana la 31 august 2014 poate participa la un nou concurs.

(2) Personalul didactic pensionat nu mai beneficiaza de gradatie de merit de la incetarea contractului individual de munca pe perioada nedeterminata in vederea pensionarii.

(3) Personalul didactic titular mentinut in activitate, in functia didactica, peste varsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2014, in conditiile prevazute la art. 284 alin. (6) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de gradatie de merit, pe perioada mentinerii ca titular in invatamantul preuniversitar, pana la incheierea perioadei de acordare a gradatiei de merit.

 

SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea la concursul pentru acordarea gradatiei de merit 

Art. 5. -

(1) La concursul pentru acordarea gradatiei de merit poate participa:

a) personalul didactic si de conducere din invatamantul preuniversitar cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau pe perioada determinata, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;

b) personalul didactic si de conducere de la centrele judetene/al municipiului Bucuresti de resurse si asistenta educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele logopedice interscolare si cabinetele logopedice, centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica si centrele de excelenta angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii;

c) personalul didactic si de conducere de la cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor, precum si cel de la Palatul National al Copiilor angajat cu contract individual de munca, cu o vechime efectiva in invatamantul preuniversitar de cel putin 4 ani, cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza judeteana/a municipiului Bucuresti, interjudeteana, faza nationala si internationala, in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013, si calificativul "Foarte bine" in fiecare an scolar incheiat din perioada evaluarii.

(2) Cadrele didactice care in perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013 au indeplinit si functii de conducere pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit fie ca personal didactic de conducere, fie ca personal didactic de predare. In aceasta situatie, isi exprima optiunea in scris odata cu depunerea dosarului, prezinta calificativul anual acordat pentru activitatea corespunzatoare functiei indeplinite in anul scolar respectiv, iar evaluarea se realizeaza conform grilei specifice optiunii exprimate in scris la depunerea dosarului.

(3) Cadrele didactice incadrate pe doua sau mai multe specializari pe perioada evaluarii pot participa la concursul de acordare a gradatiei de merit la oricare dintre discipline, exprimandu-si optiunea in scris odata cu depunerea dosarului. Cadrele didactice care au desfasurat activitate metodica si stiintifica pe doua sau mai multe specializari sunt evaluate pentru intreaga activitate.

 

SECTIUNEA a 3-a
Criterii pentru acordarea gradatiei de merit 

Art. 6. -

Inspectoratul scolar evalueaza activitatea candidatilor inscrisi pentru acordarea gradatiei de merit, inclusa in raportul de autoevaluare, sustinuta prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013. Fisa in baza careia se realizeaza evaluarea se elaboreaza, tinandu-se seama de criteriile generale care trebuie indeplinite de candidat, de inspectoratul scolar si de Ministerul Educatiei Nationale pentru personalul didactic de predare si de conducere din invatamantul sportiv integrat si suplimentar, palatele si cluburile copiilor, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar.

1. Criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiveducativa

- ponderea 80%:

a) rezultate deosebite obtinute in pregatirea prescolarilor si a elevilor in atingerea obiectivelor/competentelor specifice impuse de curriculumul scolar, materializate in progresul elevilor la clasa, in rezultate ale elevilor la clasa, la testari si examene nationale de sfarsit de ciclu, rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational;

b) initierea si aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor electronice de invatare si a softurilor educationale specifice disciplinei, existente in unitatea de invatamant;

c) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la olimpiade scolare si/sau concursuri de profil, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale la faza judeteana/interjudeteana/nationala/internationala, desfasurate in coordonarea si/sau finantarea Ministerului Educatiei Nationale;

d) performante dovedite in pregatirea elevilor distinsi la concursuri cultural-artistice si sportive incluse in Calendarul activitatilor educative nationale/regionale elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, materializate prin obtinerea premiilor I, II, III si a premiilor speciale;

e) pregatirea loturilor olimpice de elevi, participarea, in calitate de membru al comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele si concursurile scolare si extrascolare, fazele judetene, interjudetene, nationale si internationale, incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale;

f) organizarea de concursuri si festivaluri la nivel international, national sau interjudetean; organizarea de spectacole, expozitii, concerte, simpozioane la nivel international, national ori interjudetean incluse in programul de activitati si in calendarul inspectoratelor scolare/Ministerului Educatiei Nationale, certificate prin diplome sau adeverinte;

g) activitatea si rezultatele obtinute in centrele de excelenta, certificate de inspectorul de specialitate sau cu elevi cu dificultati de invatare, certificate de centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala;

h) activitatea desfasurata in vederea realizarii echitatii in educatie (activitati de remediere scolara si de educatie incluziva, organizarea unor programe de educatie a parintilor recunoscute la nivel judetean/national, avizate de inspectoratul scolar);

i) activitate de coordonator de programe educative scolare si extrascolare sau indrumarea colectivelor redactionale ale revistelor scolare avizate de inspectoratul scolar;

j) activitate dovedita in cadrul Strategiei nationale de actiune comunitara;

k) crearea de softuri educationale in specialitate, platforme de e-learning pentru sustinerea progresului scolar, avizate de Ministerul Educatiei Nationale.

2. Criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 10%:

a) elaborarea de programe scolare, regulamente, metodologii, indrumatoare/ghiduri metodice, manuale scolare, auxiliare didactice avizate de inspectoratul scolar sau de Ministerul Educatiei Nationale, dupa caz; carti in domeniul educational, inregistrate cu ISBN/ISSN; elaborarea de programe scolare pentru discipline optionale noi, insotite de suportul de curs sau vizand curriculumul pentru optional integrat in dezvoltare locala, avizate de inspectoratul scolar;

b) elaborarea de carti si lucrari stiintifice publicate in domeniul didacticii, specialitatii si managementului educational, inregistrate cu ISBN/ISSN;

c) activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator in formarea continua a personalului din invatamant, activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social, activitate in organismele de conducere ale organizatiilor sindicale afiliate federatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, precum si in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice la nivel local/judetean/national/international, participarea cu comunicari la simpozioane nationale si/sau internationale, participarea la formarea personalului didactic prin casa corpului didactic, in calitate de formatori, contributia la cercetari stiintifice in specialitate sau in domeniul problematicii invatamantului si educatiei, atestata prin publicatii inregistrate cu ISBN/ISSN;

d) activitatea de metodist, membru in consiliul consultativ de specialitate de la nivelul inspectoratului scolar in comisia nationala de specialitate, coordonator de cerc pedagogic;

e) activitatea desfasurata, in urma solicitarii Ministerului Educatiei Nationale, in cadrul unor comisii tehnice de elaborare a unor acte normative/administrative cu caracter normativ si in comisiile nationale de specialitate/control.

3. Criteriul privind participarea la proiecte -ponderea 5%:

a) proiecte europene, proiecte internationale care au ca obiective performanta scolara, progresul scolar, dezvoltarea competentelor si abilitatilor prescolarilor si elevilor, educatia civica, educatia complementara, formarea personalitatii prescolarilor si elevilor, dezvoltarea capacitatii de adaptare la schimbare, dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice;

b) proiecte elaborate si implementate in baza prevederilor Metodologiei si criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011*), materializate prin raportul de activitate si portofoliul personal.

*) Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.486/2011 a fost abrogat prin art. 2 din Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.211/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 17 din 9 ianuarie 2013.
 

4. Criteriul privind contributia la dezvoltarea institutionala - ponderea 5%:

a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de invatamant, programe si proiecte educationale, centre de documentare si informare, laboratoare etc., avand ca efect cresterea calitatii institutiei si a procesului de predare-invatareevaluare, a bazei didactico-materiale;

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finantare extrabugetara, avand drept obiectiv cresterea calitatii procesului de invatamant.

Art. 7. -

(1) Punctajul se aplica in mod unitar pentru toate functiile didactice tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6, cu exceptia personalului de conducere din unitatile de invatamant, pentru care ponderea criteriilor este urmatoarea:

1. criteriul activitatilor complexe cu valoare instructiv-educativa

- ponderea 20%;

2. criteriul privind performante deosebite in inovarea didactica/manageriala - ponderea 30%;

3. criteriul privind participarea la proiecte - ponderea 10%;

4. criteriul privind cresterea prestigiului unitatii de invatamant/conexe - ponderea 40%. Documentele doveditoare se refera la propria activitate, nu la activitatea colectivului de cadre didactice din unitatea de invatamant.

(2) In baza punctajelor, stabilite in mod unitar, se elaboreaza cate o grila specifica fiecarei categorii de candidati:

a) educatori/institutori/profesori pentru invatamantul prescolar;

b) invatatori/institutori/profesori pentru invatamantul primar;

c) profesori;

d) maistri-instructori/profesori pentru instruire practica;

e) cadre didactice din invatamantul vocational, din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, din invatamantul special;

f) personal didactic de conducere din unitatile de invatamant.

(3) Stabilirea punctajului si elaborarea grilei specifice de evaluare sunt de competenta comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar. In cadrul criteriilor si ponderilor prevazute la art. 6 si la alin. (1) al prezentului articol, comisia paritara poate stabili si alte subcriterii si/sau activitati (de exemplu: activitatea dovedita in calitate de coordonator al claselor bilingve, activitatea dovedita in calitate de profesor de discipline nonlingvistice sau profesor documentarist in liceele cu sectii bilingve francofone).

(4) Pentru personalul didactic si personalul de conducere din cluburile sportive scolare, palatele si cluburile copiilor si elevilor, grilele de punctaj, tinand seama de ponderea criteriilor 1-4 prevazute la art. 6, se stabilesc potrivit precizarilor Ministerului Educatiei Nationale.

 

SECTIUNEA a 4-a
Procedura de acordare a gradatiei de merit

Art. 8. -

(1) Inspectorul scolar general numeste, prin decizie, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, in urmatoarea componenta:

a) presedinte - un inspector scolar general adjunct;

b) secretar - un referent de la compartimentul salarizare, normare;

c) membri - inspectori scolari sau metodisti selectati din corpul de experti ai inspectoratului scolar.

(2) Pentru Palatul National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit este formata din:

a) presedinte - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;

b) secretar - un inspector din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;

c) membri - inspectori scolari/metodisti din cadrul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.

(3) Reprezentantii organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant din judet/municipiul Bucuresti participa in calitate de observatori la toate lucrarile, au drept de acces la documentele comisiei si au dreptul sa solicite consemnarea in procesul-verbal a propriilor observatii. Neparticiparea observatorilor nu viciaza procedura.

Art. 9. -

(1) Candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant/conexe/institutiei de invatamant in care a functionat in perioada 1 septembrie 2009 - 31 august 2013 dosarul intocmit in vederea participarii la concursul pentru obtinerea gradatiei de merit, care cuprinde:

a) Opisul dosarului, in doua exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnatura sa si a conducerii unitatii de invatamant, in care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) fisa de (auto)evaluare elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

c) raportul de activitate, pentru perioada 1 septembrie 2009-31 august 2013;

d) declaratia pe propria raspundere, prin care se confirma ca documentele depuse la dosar apartin candidatului si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform anexei nr. 4;

e) documentele justificative, grupate pe criteriile si subcriteriile din fisa de (auto)evaluare elaborata de inspectoratul scolar, la categoria de personal didactic la care candideaza, certificate "conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant la care candidatul depune dosarul.

Toate documentele din dosar sunt numerotate pe fiecare pagina si consemnate in opis.

In cazul in care candidatul este pretransferat, acesta isi depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde este titular la data depunerii dosarului. In situatia in care candidatul este detasat in alt judet/municipiul Bucuresti, acesta poate depune dosarul la unitatea de invatamant preuniversitar de stat unde functioneaza la data depunerii dosarului sau la unitatea/institutia de invatamant preuniversitar de stat unde este titular. Plata gradatiei de merit inceteaza pentru candidatul care, ulterior obtinerii gradatiei de merit in alt judet decat cel in care este titular, revine la postul pe care este titular sau se detaseaza in alt judet. Cadrele didactice angajate cu contract de munca pe perioada determinata depun documentele mentionate anterior la conducerea unitatii de invatamant la care sunt incadrate la data depunerii dosarului. Candidatii care isi desfasoara activitatea in doua sau mai multe unitati de invatamant depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unitati de invatamant.

(2) Candidatul isi prezinta raportul de autoevaluare in plenul consiliului profesoral. Consiliul profesoral al unitatii de invatamant/conexe, pe baza dezbaterilor asupra modului in care raportul reflecta realizarile candidatului potrivit fisei de evaluare si documentelor doveditoare, formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului, consemnata in procesul-verbal de sedinta.

(3) Directorul unitatii de invatamant/conexe depune la secretariatul/registratura inspectoratului scolar dosarul candidatului, incluzand, pe langa documentele enumerate la alin. (1), o copie a procesului-verbal din cadrul consiliului profesoral din care reiese aprecierea activitatii candidatului, certificate "conform cu originalul", si declaratia pe propria raspundere, conform anexei nr. 5.

(4) In urma consultarii consiliului consultativ al disciplinei, consemnata in procesul-verbal al sedintei, inspectorul scolar care coordoneaza disciplina intocmeste un raport motivat referitor la activitatea candidatului in specialitate, acordand punctajul ca suma a punctelor pentru fiecare criteriu din fisa de (auto)evaluare. Membrii consiliului consultativ isi asuma prin semnatura, in procesul verbal al sedintei si in raportul motivat, evaluarea dosarelor. Modelul raportului motivat se gaseste in anexa nr. 3. Inspectorul scolar care coordoneaza disciplina completeaza punctajul pentru fiecare criteriu/subcriteriu in fisa de (auto)evaluare a candidatului, asumat prin semnatura.

(5) Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit primeste raportul de (auto)evaluare, procesul-verbal al sedintei consiliului profesoral, precum si raportul motivat al inspectorului scolar care coordoneaza disciplina, pe care le examineaza, stabileste punctajele pe criterii/subcriterii si punctajul final, pe care le consemneaza in fisa de (auto)evaluare, si intocmeste lista cuprinzand candidatii in ordinea descrescatoare a punctajelor, pe posturi si discipline.

Lista astfel intocmita, asumata de toti membrii comisiei, va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(6) In consiliul de administratie al inspectoratului scolar presedintele comisiei de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit prezinta rezultatele evaluarii dosarelor candidatilor participanti la concursul de acordare a gradatiilor de merit.

(7) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs, in ordinea descrescatoare a punctajului acordat, si o afiseaza la inspectoratul scolar, conform graficului prevazut in anexa nr. 1.

In cazul Palatului National al Copiilor, comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit din cadrul Ministerului Educatiei Nationale aproba lista cu rezultatele candidatilor participanti la concurs si o afiseaza la sediul Ministerului Educatiei Nationale conform graficului prevazut in anexa nr. 1.

Art. 10. -

(1) Candidatii participanti la concursul de acordare a gradatiei de merit au drept de contestatie asupra punctajului acordat, la inspectoratul scolar, in conformitate cu graficul prevazut in anexa nr. 1. Comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a inspectorului scolar general, este formata din:

a) presedinte - inspectorul scolar general; pentru Palatul National al Copiilor - director din Directia generala educatie si invatare pe tot parcursul vietii din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;

b) secretar - un referent/consilier de la compartimentul salarizare, normare/retea scolara; pentru Palatul National al Copiilor - un reprezentant al Directiei generale economic, finante, resurse umane din cadrul Ministerului Educatiei Nationale;

c) membri - consilierul juridic al inspectoratului scolar, inspectori scolari/metodisti ai inspectoratului scolar, altii decat cei care au evaluat initial dosarele; pentru Palatul National al Copiilor - inspectori din cadrul Directiei generale educatie si invatare pe tot parcursul vietii si un consilier juridic al Directiei generale juridic din Ministerul Educatiei Nationale, altii decat cei care au facut parte din comisia de evaluare a dosarelor.

(2) Contestatiile se solutioneaza, prin reevaluarea dosarelor, in termen de 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a acestora. Punctajele rezultate in urma reevaluarii sunt consemnate in fisa de (auto)evaluare si sunt asumate de catre presedintele comisiei de contestatii. La finalul lucrarilor, comisia de contestatii genereaza lista cuprinzand punctajele tuturor candidatilor, asumata de toti membrii comisiei, care va fi inregistrata si prezentata in consiliul de administratie al inspectoratului scolar.

(3) Hotararea comisiei de contestatii este definitiva si poate fi contestata numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentand plangerea prealabila reglementata de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. -

(1) Comisia paritara de la nivelul inspectoratului scolar hotaraste ponderea pe categorii de personal (didactic de predare/functii de conducere), precum si pe discipline de invatamant, raportat la numarul total de gradatii, conform art. 2 alin. (1).

(2) Numarul de locuri repartizate pe posturi si discipline se aproba de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Consiliul de administratie aproba lista candidatilor intocmita pe posturi si discipline, in ordinea descrescatoare a punctajului, si hotaraste rezultatul concursului, cu conditia respectarii proportiei numarului de locuri pe discipline/functii de conducere din unitati de invatamant.

(3) Deplina responsabilitate privind calculul numarului de locuri pentru acordarea gradatiei de merit si incadrarea in numarul de locuri revine inspectorului scolar general.

(4) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar inainteaza lista candidatilor validati la Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea ordinului ministrului. Lista transmisa la Ministerul Educatiei Nationale, cu adresa de inaintare, contine:

a) numarul total si modul de calcul al numarului de gradatii acordate la nivelul judetului/municipiului Bucuresti/Palatului National al Copiilor;

b) observatiile liderilor de sindicat desemnati de federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, care au participat la procedura de acordare a gradatiei de merit cu statut de observatori;

c) tabelul nominal si punctajul pentru candidatii aprobati, conform anexei nr. 2.

Art. 12. -

(1) Directia generala management, resurse umane si retea scolara nationala din cadrul Ministerului Educatiei Nationale verifica incadrarea in numarul de locuri, respectarea procedurii de acordare a gradatiei de merit si elaboreaza ordinul ministrului pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din unitatile de invatamant preuniversitar de stat care beneficiaza de gradatie de merit.

(2) In situatia constatarii neincadrarii in numarul de locuri sau a nerespectarii procedurii de acordare a gradatiei de merit, conducerea Ministerului Educatiei Nationale poate stabili reluarea procedurii de acordare a gradatiei de merit de catre inspectoratul scolar sau reevaluarea dosarelor candidatilor inscrisi la concursul pentru acordarea gradatiei de merit din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, de catre comisii constituite la nivelul Ministerului Educatiei Nationale din inspectori generali, inspectori, consilieri, experti din cadrul Ministerului Educatiei Nationale si din inspectori scolari, consilieri, experti din cadrul inspectoratelor scolare, cu participarea reprezentantilor organizatiilor sindicale afiliate la federatiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate in invatamant/semnatare ale contractului colectiv de munca unic la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar, cu statut de observatori. Aceste situatii nu intra sub incidenta perioadelor/termenelor prevazute in Graficul desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014, prevazut in anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 13. -

(1) Candidatii inscrisi la concursul de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2014, au obligatia de a completa o declaratie pe propria raspundere prin care sa confirme ca documentele depuse la dosar le apartin si ca prin acestea sunt certificate activitatile desfasurate, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.

(2) Inspectorii care participa la concursul pentru acordarea gradatiei de merit nu pot face parte din nicio comisie implicata in concurs.

(3) In cazul in care inspectorul scolar general adjunct/inspectorul scolar general candideaza in vederea obtinerii gradatiei de merit, acesta este inlocuit cu un alt inspector scolar, cu informarea Ministerului Educatiei Nationale.

(4) Membrii comisiilor de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit, respectiv ai comisiei de solutionare a contestatiilor nu pot avea in randul candidatilor rude sau afini pana la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaza, in acest sens, cate o declaratie pe propria raspundere. Declaratiile sunt predate presedintiilor comisiilor implicate in concurs si se pastreaza la inspectoratul scolar.

Art. 14. -

(1) Personalul didactic militar/cu statut special din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, informatii, ordine publica si securitate nationala beneficiaza de gradatie de merit conform reglementarilor proprii.

(2) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se evalueaza la nivelul inspectoratului scolar pe raza caruia aceste unitati isi desfasoara activitatea, excedand numarului de gradatii calculat conform art. 2 alin. (1).

(3) Propunerile pentru acordarea gradatiei de merit personalului didactic civil din unitati militare de invatamant preuniversitar se centralizeaza de catre Ministerul Apararii Nationale si se transmit, spre stiinta si verificare, Ministerului Educatiei Nationale.

Art. 15. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta metodologie.

Vezi ANEXA Nr. 1 la metodologie, GRAFICUL desfasurarii concursului pentru acordarea gradatiilor de merit - sesiunea 2014

 

ANEXA Nr. 2 la metodologie

 

 

 

Afisata astazi . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . . .

 

TABEL NOMINAL
cuprinzand punctajele candidatilor la concursul de acordare a gradatiilor de merit aprobate in sedinta consiliului de administratie al inspectoratului scolar judetean/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti din data . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Functia

Specialitatea

Vechimea in invatamant

Unitatea de invatamant

Punctaj autoevaluare

Punctaj evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisie de evaluare a dosarelor
pentru obtinerea gradatiilor de merit
Presedinte . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Consiliul de administratie al inspectoratului
scolar judetean/Inspectoratului scolar
al Municipiului Bucuresti
Presedinte . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Membri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 3 la metodologie
 

RAPORT MOTIVAT
privind analiza dosarului candidatului . . . . . . ., specialitatea/director . . . . . . . .
Sesiunea . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteriu

Subcriteriu

Punctaj autoevaluare

Documente

Pagina

Punctaj inspector scolar care coordoneaza disciplina

Argumente

Observatii

 

1 . . . .

1 . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

2 . . . .

1 . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .

 

 

 

 

 

 

 

 

Total:

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si prenumele membrului consiliului consultativ

Semnatura

 

 

 

 

 

 

Data . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 4 la metodologie
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat(a) in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., bl. . . . . ., sc. . . . . . . ., ap. . . . . . . . . , judetul/sectorul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , legitimat(a) cu. . . . . . . . seria . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . ., incadrat(a) la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pe functia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., declar pe propria raspundere ca documentele depuse la dosar imi apartin si ca prin acestea sunt confirmate/certificate activitatile desfasurate.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform legii.
 

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ANEXA Nr. 5 la metodologie
 

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
 

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . . ., director la . . . . . . . . . . . , declar pe propria raspundere ca documentele depuse in copie in dosarul de inscriere la concursul pentru acordarea gradatiei de merit al candidatului …………………… au fost certificate in data de …………...., prin confruntare cu originalul.

Intocmita intr-un exemplar, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul in declaratii este pedepsit conform legii.

 

 

 

 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ultima actualizare în Joi, 12 Decembrie 2013 10:58
 

Revista cu ISSN

Meseria de parinte

MESERIA DE PĂRINTE   Profesor Psiholog Blejan Maria Liliana Liceul de Arte Plastice “Hans Mattis Teutsch” Braşov   Toată lumea ştie că a fi părinte nu este un lucru uşor , iar pentru a stabili...

Read more

Geneza unor frazeologisme romanesti

GENEZA UNOR FRAZEOLOGISME ROMÂNEŞTI   Lorincz Cristina profesor Liceul de Arte Plastice, Braşov   Rezumat: Articolul prezintă geneza unor frazeologisme româneşti, pornind de la explicarea termenului, etimologie şi ajungând la exemplificarea unora. Articolul subliniază de...

Read more

Planificare model pentru istorie clasa a…

Planificare model pentru istorie clasa a IV-a   Incepand cu anul scolar 2011-2012, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a oferit pentru prima data tuturor cadrelor didactice modele de planificari calendaristice. Iata...

Read more

Desenul mijloc de cunoastere a copiilor

DESENUL -  MIJLOC DE CUNOAŞTERE A COPIILOR    Institutor Herczeg Monica, Şcoala cu clasele I-VIII Dudeştii Noi                         Asemeni muzicii şi dansului, desenul permite omului să se exprime fără cuvinte, să dea...

Read more

Strategii de integrare a elevilor cu CES…

STRATEGII DE INTEGRARE A ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ORA DE LIMBA ROMÂNĂ   Prof. Magdalena Cotlerenco-Medeleanu Şcoala cu clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu”, Brăila     Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă...

Read more

Fisa psihopedagogica a elevului acte de …

Fişă psihopedagogică   Vă prezentăm un model de fişă psiho-pedagogică, însă acest model va fi completat doar pentru elevii care au fost implicaţi in acte de violenţă si are valoare numai în...

Read more

Metode activ participative folosite in p…

METODE ACTIV-PARTICIPATIVE FOLOSITE ÎN PREDAREA MATEMATICII Ievuţa Mirela Nicoleta - profesor Şcoala Gimnazială ,,Ion Buteanu” Buceş ,,Un elev nu este un vas pe care trebuie să-l umpli, ci o flacară pe...

Read more

Metode interactive de predare invatare e…

METODE INTERACTIVE DE PREDARE - ÎNVĂŢARE - EVALUARE Prof. înv. primar DOBREA MONICA Şcoala Gimnazială „Emil Racoviţă” Oneşti, jud. Bacău Motto: „Să nu-i educăm pe copii...

Read more